Skip to main content

Ukraine

Adhering Organization

Ukrainian Mathematical Society

Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine,
3, Tereshchenkivska str.
Kyiv, 01024, Ukraine
Phone: +38044 234 6153
Fax: 380 44 235 2010
E-mail: ums@imath.kiev.uainstitute@imath.kiev.ua


Mathematical Societies

Ukrainian Mathematical Society

Prof. Yurii Drozd, President
Institute of Mathematics of the NAS of Ukraine
3, Tereshchenkivska str.
Kyiv, 01024, Ukraine

Kyiv Mathematical Society

Prof. Sergiy Maksymenko, President
Institute of Mathematics
NAS of Ukraine
3, Tereshchenkivska str.
Kyiv, 01024, Ukraine
Phone: +38044 235 7819
E-mail: maks@imath.kiev.ua 

Kharkiv Mathematical Society

Prof. Yeugen. Ya. Khruslov, President 
B. Verkin Institute for Low Temperature Physics 
and Engineering of NAS of Ukraine
47 Nauky Ave., Kharkiv,
61103, Ukraine
Phone: +38057 340 1142
E-mail: khruslov@ilt.kharkov.ua

Donetsk Mathematical Society

Prof. Vladimir Gutlyanskii, President
Institute of Appl. Math. and Mechanics
NAS of Ukraine, 1 Dobrovolskogo str.,
Slovyansk, Donetsk region, 84100, Ukraine
Phone: +380  0626 665500 
E-mail: Gutlyanskii@nas.gov.ua 

Lviv Mathematical Society

Dr. Rostyslav Hryniv, President
Ivan Franko National University of Lviv
1 Universytetska str., office 374
Lviv, 79060, Ukraine
Phone: +380 32 239 4157
E-mail: lviv.math.soc@gmail.com 
www: http://lmt.math.lviv.ua/ 

Ivano-Frankivsk Mathematical Society

Prof. Andriy Zagorodnyuk, President
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,
57 Shevchenka Str., Ivano-Frankivsk 76018, Ukraine
Phone: +380955333348
email:  andriy.zagorodnyuk@pnu.edu.ua